Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

Program A - Ö

A

 • Athena

  Athena

  För vem?

  Gymnasieskolans yrkesförberedande program och yrkesvux kan ansöka om medel för samarbete med motsvarande utbildningsformer i utvecklingsländer. Elever, lärare, skolledning och annan pedagogisk personal kan delta.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att delta i internationaliseringsprojekt med fokus på ömsesidiga utbyten. Under ett utbyte deltar elever och personal i undervisningen på partnerskolan.

  Sista ansökningsdatum 2014

  15 april

  Läs mer om Athena
 • Athena och Atlas kontaktresa Uganda

  Athena och Atlas kontaktresa Uganda

  För vem?

  Skolor utan tidigare erfarenhet av internationella utbyten som vill påbörja ett internationellt samarbete kan söka.

  Vad kan man göra?

  Kontaktresan ger möjlighet att knyta kontakter och hitta partner för ett framtida samarbete och utbyte inom programmen Athena och Atlas.

  Ingen ansökningsomgång 2014

  Under 2014 är det inte möjligt att söka.

  Läs mer om Athena och Atlas kontaktresa Uganda
 • Atlas förberedande besök

  Atlas förberedande besök

  För vem?

  Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning som vill etablera och planera samarbeten med skolor och organisationer i andra länder kan söka.

  Vad kan man göra?

  Inom programmet ryms aktiviteter som planering av samarbetsprojekt, besök för att skapa kontakter och besök för att planera APL.

  Sista ansökningsdatum 2014

  17 mars samt 17 september.

  Läs mer om Atlas förberedande besök
 • Atlas konferens

  Atlas konferens

  För vem?

  Förskolor, skolor, vuxenutbildningar och resurscentrum kan söka. Personal deltar i syfte att etablera kontakter och utveckla sitt arbete.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES, Turkiet och Schweiz genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

  Sista ansökningsdatum 2014

  3 februari, 3 april, 3 september, 3 november.

  Läs mer om Atlas konferens
 • Atlas partnerskap

  Atlas partnerskap

  För vem?

  Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen.

  Vad kan man göra?

  Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten. Det är möjligt att genomföra till exempel projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerskolan.

  Sista ansökningsdag 2014

  17 mars.

  Läs mer om Atlas partnerskap
 • Atlas praktik

  Atlas praktik

  För vem?

  Skolor och organisationer kan söka medel för elevers praktik/APL.

  Vad kan man göra?

  Elever på gymnasiets yrkesprogram samt elever på yrkesvux kan genomföra praktik/APL i utlandet. Praktiken ska genomföras på en arbetsplats med koppling till elevernas yrkesutbildning.

  Sista ansökningsdatum 2014

  1 april samt 1 oktober.

  Läs mer om Atlas praktik

C

 • Centraliserade delprogram Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo

  Centraliserade delprogram Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Motsvarande möjligheter finns från 2014 inom programmet Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Programmen ger möjlighet till samarbete mellan europeiska organisationer och institutioner för att utveckla konkreta och innovativa produkter och instrument att användas i hela Europa.

  Läs mer om Centraliserade delprogram Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo
 • Comenius assistenter

  Comenius assistenter

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  För studerande och nyutexaminerade lärare finns från 2014 möjlighet till praktik genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

  Vad kan man göra?

  Comeniusassistenter får ett stipendium för att praktisera på en förskola eller skola i ett annat europeiskt land.

  Läs mer om Comenius assistenter
 • Comenius elevmobilitet

  Comenius elevmobilitet

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 kan elevutbyte vara möjligt inom Erasmus+ strategiska partnerskap genom ett skolpartnerskap.

  Vad kan man göra?

  Elever på grundskolans senare år och på gymnasiet kan studera mellan 3-10 månader på en skola i ett annat land i Europa.

  Läs mer om Comenius elevmobilitet
 • Comenius fortbildning

  Comenius fortbildning

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Pedagogisk personal kan från och med 2014 delta i olika former av kompetensutveckling genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet skola.

  Vad kan man göra?

  Deltagarna får ett stipendium för att delta i fortbildningskurser, konferenser eller seminarier eller för att jobbskugga i ett annat europeiskt land.

  Läs mer om Comenius fortbildning
 • Comenius partnerskap

  Comenius partnerskap

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka skolpartnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Vad kan man göra?

  Tillsammans med andra europeiska skolor etablerar man tvååriga samarbetsprojekt utifrån ett gemensamt tema, kring skolan som institution, eller för att främja erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

  Läs mer om Comenius partnerskap
 • Comenius Regio

  Comenius Regio

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 finns motsvarande möjligheter inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap skola.

  Vad kan man göra?

  Regio ger regioner och kommuner i Europa möjlighet till utvecklingssamarbeten inom strategiskt viktiga frågor för förskola, grundskola och gymnasium. Exempel på aktiviteter är strukturerade erfarenhetsutbyten, gemensamma seminarier och följeforskning.

  Läs mer om Comenius Regio
 • Comenius värdskolor för assistenter

  Comenius värdskolor för assistenter

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  2013 var sista året att söka som värdskola för Comenius assistenter.

  Vad kan man göra?

  De skolor som sökt tar emot en europeisk praktikant - Comeniusassistent - under en period på 13–45 veckor. Praktikanterna är blivande lärare och fungerar som en assisterande lärare/lärarkandidat.

  Läs mer om Comenius värdskolor för assistenter

D

 • Den Globala Skolan

  Den Globala Skolan

  För vem?

  Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

  Vad kan man göra?

  Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

  Läs mer om Den Globala Skolan

E

 • Erasmus Charter for Higher Education

  Erasmus Charter for Higher Education

  För vem?

  Lärosäten som önskar delta i Erasmussamarbetet 2014/15–2020/21 måste ansöka hos EU-kommissionen om ett Erasmus Charter for Higher Education.

  Vad är det?

  Erasmus Charter for Higher Education fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete.

  Sista ansökningsdag 2014

  22 maj 12:00. Ansökan gäller för resten av programperioden, fram till 2020/21.

  Läs mer om Erasmus Charter for Higher Education
 • Erasmus ECTS och DS labels

  Erasmus ECTS och DS labels

  För vem?

  Universitet och högskolor som har tilldelats en Standard eller Extended Erasmus University Charter kan ansöka om ECTS och/eller DS labels.

  Vad det är

  European Credit Transfer System (ECTS) och Diploma Supplement (DS) labels är en utmärkelse inom högre utbildning.

  Sista ansökningsdag 2013

  1 juni

  Läs mer om Erasmus ECTS och DS labels
 • Erasmus Intensive Language Courses, EILC

  Erasmus Intensive Language Courses, EILC

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Programmet för livslångt lärande, där EILC var en del, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Lärosäten som sökt medel 2013 genomför EILC för studenter som kommer från övriga Europa. Studenter deltar i språkundervisning i direkt anknytning till och i det land där de fortsatta Erasmusstudierna kommer att genomföras.

  Läs mer om Erasmus Intensive Language Courses, EILC
 • Erasmus intensivprogram

  Erasmus intensivprogram

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Programmet för livslångt lärande, där Erasmus intensivprogram var en del, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Lärare och studenter från minst tre länder undervisar respektive deltar i en kortare kurs i specialämnen. Studenter som deltar i ett Erasmus intensivprogram har också möjlighet att ta del av undervisning som inte finns samlat vid ett enstaka lärosäte.

  Läs mer om Erasmus intensivprogram
 • Erasmus mobilitet

  Erasmus mobilitet

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 söker lärosäten medel genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet högre utbildning.

  Vad kan man göra?

  Lärare och administratörer deltar i lärarutbyte och personalfortbildning, studenter studerar och praktiserar i ett annat europeiskt land.

  Läs mer om Erasmus mobilitet
 • Erasmus Mundus

  Erasmus Mundus

  För vem?

  Lärosäten kunde söka medel för samarbets- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer.

  Vad kan man göra?

  Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma master- och forskarutbildningsprogram, stimulera och underlätta för utbyte och rörlighet med länder i och utanför Europa, samt till att marknadsföra och öka medvetenheten om och kvaliteten i den europeiska högre utbildningen.

  Extra ansökningsomgång

  Action 2 med sista ansökningsdag 3 mars 2014. Nytt europeiskt utbildningsprogram börjar 2014.

  Läs mer om Erasmus Mundus
 • Erasmus University Charter

  Erasmus University Charter

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Erasmus University Charter ersätts från och med 2013/2014 av Erasmus Charter for Higher Education

  Vad är det?

  Erasmus University Charter fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete. Studenten får ett motsvarande Erasmus Student Charter, som beskriver studentens skyldigheter och rättigheter när denne deltar i ett Erasmusutbyte.

  Läs mer om Erasmus University Charter
 • Erasmus+ gemensamma masterprogram

  Erasmus+ gemensamma masterprogram

  För vem?

  Universitet och lärosäten kan söka.

  Vad kan man göra?

  Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till tidig vår 2015.

  Läs mer om Erasmus+ gemensamma masterprogram
 • Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

  Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

  För vem?

  Lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen.

  Vad kan man göra?

  Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

  Sista ansökningsdag 2014

  Beslutas under våren 2014.

  Läs mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad
 • Erasmus+ mobilitet högre utbildning

  Erasmus+ mobilitet högre utbildning

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för stipendier som ger lärare och administratörer samt studenter möjlighet att delta i olika former av kompetensutveckling och utbyten.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig, samt för studenter att studera och/eller praktisera, vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land, i vissa fall även utanför Europa.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till början av 2015.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning
 • Erasmus+ mobilitet skola

  Erasmus+ mobilitet skola

  För vem?

  Skolor, från förskola till gymnasieskola, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling av pedagogisk personal.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till början av 2015.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola
 • Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

  Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

  För vem?

  Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyte. För yrkeslärande söker man inom yrkesdelen av programmet.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till början av 2015.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

E (forts)

 • Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

  Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

  För vem?

  Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt för personal att jobbskugga, undervisa eller delta i besök i lärandesyfte, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

  Ansökningsomgången 2014 är avslutad

  Nästa omgång beräknas till början av 2015.

  Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2014

  30 april, klockan 12:00.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap skola

  Erasmus+ strategiska partnerskap skola

  För vem?

  Förskolor, skolor och gymnasieskolor samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om syfte och mål är avsett att stärka skolan.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2014

  30 april, klockan 12:00.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap skola
 • Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

  För vem?

  Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka vuxnas allmänna lärande.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder och innovationer för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2014

  30 april, klockan 12:00.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning
 • Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

  Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

  För vem?

  Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

  Sista ansökningsdag 2014

  30 april, klockan 12:00.

  Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning
 • Ett år i Frankrike

  Ett år i Frankrike

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser franska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste eleven som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i Frankrike för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under veckorna bor eleverna på internat, och på helger och lov hos en fransk värdfamilj.

  Sista ansökningsdag

  31 januari 2014 för läsåret 2014-2015.

  Läs mer om Ett år i Frankrike
 • Ett år i Spanien

  Ett år i Spanien

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser spanska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i Spanien för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. De svenska ungdomarna inkvarteras hos spanska värdfamiljer eller i studenthem.

  Sista ansökningsdag

  31 januari 2014 för läsåret 2014-2015.

  Läs mer om Ett år i Spanien
 • Ett år i Tyskland/Österrike

  Ett år i Tyskland/Österrike

  För vem?

  Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser tyska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

  Vad kan man göra?

  Eleven kan studera ett läsår i något av länderna för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. Under året bor eleven i en tysk eller österrikisk värdfamilj. För elever som väljer Wien är det vanligare att bo i studenthem.

  Sista ansökningsdag

  31 januari 2014 för läsåret 2014-2015.

  Läs mer om Ett år i Tyskland/Österrike
 • eTwinning

  eTwinning

  För vem?

  Personal och elever i för-, grund- och gymnasieskolan som vill ha tillgång till verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering.

  Vad kan man göra?

  eTwinning erbjuder digitala samarbetsformer som ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt.

  Läs mer om eTwinning
 • Euroguidance

  Euroguidance

  För vem?

  Euroguidance vänder sig till vägledare i Sverige och ger stöd och hjälp med frågor om internationella studier, yrkesutbildning och praktik i Europa.

  Vad kan man göra?

  Du kan ta del av nyheter, konferenser och publikationer inom det internationella vägledningsområdet, samt utbildningsdatabasen Ploteus och verktygslådan för mobilitet.

  Läs mer om Euroguidance
 • European Reciprocal Training Programme, ERT

  European Reciprocal Training Programme, ERT

  För vem?

  Tjänstemän inom statsförvaltningen kan delta.

  Vad kan man göra?

  Du deltar vid korta studiebesök/utbytesprogram, där individuella möten med tjänstemän inom samma verksamhetsområde ingår.

  Ansökningsdatum

  Varierar över året.

  Läs mer om European Reciprocal Training Programme, ERT
 • Eurydike - om utbildning i Europa

  Eurydike - om utbildning i Europa

  För vem?

  För dig som vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa.

  Vad det är

  Eurydike är ett europeiskt nätverk som arbetar med information om EU-ländernas utbildningssystem.

  Läs mer om Eurydike - om utbildning i Europa

G

 • Grundtvig assistenter

  Grundtvig assistenter

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Personal inom vuxnas allmänna lärande kan från och med 2014 delta i olika former av kompetensutveckling genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning.

  Vad kan man göra?

  Grundtvigassistenter får ett stipendium för att praktisera på en förskola eller skola i ett annat europeiskt land.

  Läs mer om Grundtvig assistenter
 • Grundtvig besök och utbyten

  Grundtvig besök och utbyten

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Personal inom vuxnas allmänna lärande kan från och med 2014 delta i olika former av kompetensutveckling genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att genomföra arbetsrelaterade besök i ett annat land i Europa, till exempel jobbskuggning, delta i konferenser, studera arbetsmetoder eller bidra med sin yrkeskompetens.

  Läs mer om Grundtvig besök och utbyten
 • Grundtvig fortbildning

  Grundtvig fortbildning

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Personal inom vuxnas allmänna lärande kan från och med 2014 delta i olika former av kompetensutveckling genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning.

  Vad kan man göra?

  Deltagarna får ett stipendium för att delta i fortbildningskurser i ett annat europeiskt land.

  Läs mer om Grundtvig fortbildning
 • Grundtvig partnerskap

  Grundtvig partnerskap

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka stöd för olika former av partnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Vad kan man göra?

  Organisationer utan tidigare erfarenheter från internationellt samarbete etablerar ett samarbete i mindra skala, där deltagarna utbyter erfarenheter och metoder inom ett valt temaområde.

  Läs mer om Grundtvig partnerskap
 • Grundtvig volontärprojekt

  Grundtvig volontärprojekt

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Möjligheten kan från och med 2014 eventuellt ingå som en aktivitet i ett projekt inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att genomföra alla typer av frivilligt arbete. Två organisationer i olika europeiska länder kan tillsammans söka medel för volontärprojekt och skicka och ta emot volontärer.

  Läs mer om Grundtvig volontärprojekt
 • Grundtvig workshop

  Grundtvig workshop

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Programmet för livslångt lärande, där Grundtvig workshops var en del, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Genom programmet får personer från olika länder möjlighet att utbyta erfarenheter och stärka sin kompetens. Som organisation kunde du vara den som erbjuder en workshop.

  Läs mer om Grundtvig workshop

L

 • Leonardo da Vinci partnerskap

  Leonardo da Vinci partnerskap

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka stöd för olika former av partnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Vad kan man göra?

  Samarbetet står i förgrunden och därför är lärar-, studerande- eller personalutbyten typiska aktiviteter. Samarbetet kan även omfatta en gemensam produktion inom ett visst tema eller inom en viss bransch.

  Läs mer om Leonardo da Vinci partnerskap
 • Leonardo da Vinci praktik och utbyten

  Leonardo da Vinci praktik och utbyten

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 söker organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning medel för olika former av utbyten genom EU-kommissionens nya program Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

  Vad kan man göra?

  Studerande inom yrkesutbildning, anställda eller egenföretagare, arbetssökande, personalansvariga, utbildningsplanerare med flera kan praktisera på en arbetsplats utomlands eller delta i erfarenhetsutbyten mellan utbildningsorganisationer och företag.

  Läs mer om Leonardo da Vinci praktik och utbyten
 • Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt

  Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Från och med 2014 är det möjligt att söka stöd för olika former av partnerskap inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ strategiska partnerskap.

  Vad kan man göra?

  Utvecklingsprojekt är större projekt inom prioriterade utvecklingsområden inom Europa. Projekten ska bearbeta och utveckla nyskapande innehåll och erfarenheter från tidigare projekt och/eller integrera resultaten i yrkesutbildningen.

  Läs mer om Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt
 • Linnaeus-Palme

  Linnaeus-Palme

  För vem?

  Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning genom att driva långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i utvecklingsländer kan söka.

  Vad kan man göra?

  Svenska lärare och studenter undervisar samt studerar i olika utvecklingsländer, och lärare och studenter från utvecklingsländer kan på motsvarande sätt undervisa och studera i Sverige.

  Sista ansökningsdag 2014

  Beräknas bli 15 november.

  Läs mer om Linnaeus-Palme

M

 • Minor Field Studies, MFS

  Minor Field Studies, MFS

  För vem?

  Lärosäten och institutioner kan söka medel för mindre fältstudier, som sedan studenter söker i form av stipendier vid någon av de institutioner som beviljats medel.

  Vad kan man göra?

  Studerande vid svenska universitet och högskolor kan i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 november (lärosätets ansökan)

  Läs mer om Minor Field Studies, MFS

N

N (forts)

 • Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

  Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

  För vem?

  Tjänstemän i kommun, stat eller landsting i de nordiska och baltiska länderna.

  Vad kan man göra?

  Studieresor och kortare aktiviteter på 3-10 arbetsdagar, eller så kallade Internship som kan pågå upp till 20 arbetsdagar.

  Sista ansökningsdag 2014

  30 mars

  Läs mer om Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet
 • Nordiskt tjänstemannautbyte

  Nordiskt tjänstemannautbyte

  För vem?

  Utbytestjänstgöringen riktar sig till alla statstjänstemän.

  Vad kan man göra?

  Anställda inom den statliga förvaltningen kan tjänstgöra mellan en till tolv månader i en annan nordisk förvaltning.

  Ansökningsdatum

  Ansökan kan i normalfallet göras när som helst under året.

  Läs mer om Nordiskt tjänstemannautbyte
 • Nordplus Horisontal

  Nordplus Horisontal

  För vem?

  Organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande kan söka. En ansökan inom Nordplus Horisontal måste inkludera aktörer från minst två sektorer inom Nordplus ramprogram (Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen).

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbete mellan utbildningssektorer genom tvärsektoriella nätverk och projekt.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 mars

  Läs mer om Nordplus Horisontal
 • Nordplus Högre utbildning

  Nordplus Högre utbildning

  För vem?

  Lärosäten i Norden och Baltikum kan söka. Även andra institutioner och organisationer verksamma inom högre utbildning, eller som har professionella intressen inom högre utbildning, från offentlig och privat sektor samt från den så kallade tredje sektorn (NGO - Non Governmental Organisations) kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för olika former av internationella samarbeten i de nordiska och baltiska länderna. Exempel på samarbeten är student- och lärarutbyten och utveckling av gemensamma studieprogram eller kurser.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 mars

  Läs mer om Nordplus Högre utbildning
 • Nordplus Junior

  Nordplus Junior

  Vem kan delta?

  Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Lärare och elever deltar.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 mars. Ansökningsomgången är öppen.

  Läs mer om Nordplus Junior
 • Nordplus kontaktseminarium

  Nordplus kontaktseminarium

  För vem?

  Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

  Vad kan man göra?

  Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus.

  Just nu finns inga seminarier att söka till.

  Läs mer om Nordplus kontaktseminarium
 • Nordplus Nordiska språk

  Nordplus Nordiska språk

  För vem?

  Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer, privata och offentliga verksamheter söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för att genomföra projekt och nätverksaktiviteter.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 mars

  Läs mer om Nordplus Nordiska språk
 • Nordplus Vuxen

  Nordplus Vuxen

  För vem?

  Organisationer, institutioner, och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande och som vill utveckla och förnya alla former av vuxnas lärande – formellt, informellt och icke-formellt kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att söka medel för samarbetsprojekt, utbildning och praktik i de nordiska och baltiska länderna.

  Sista ansökningsdag 2014

  3 mars

  Läs mer om Nordplus Vuxen

P

 • Praktik inom EU:s institutioner

  Praktik inom EU:s institutioner

  För vem?

  Studerande samt personer med universitetsexamen, lägst kandidatexamen, kan söka.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att praktisera inom EU:s institutioner under olika perioder i varierande längd.

  Ansökningsdatum

  Varierar beroende på praktik.

  Läs mer om Praktik inom EU:s institutioner
 • Praktikantprogrammet

  Praktikantprogrammet

  För vem?

  Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka.

  Vad kan man göra?

  Unga vuxna mellan 20 och 30 år som genom en svensk organisation blivit tilldelad en plats praktiserar under minst fem månader varav minst fyra månader i ett utvecklingsland.

  Sista ansökningsdag 2014

  Beräknas bli 1 november.

  Läs mer om Praktikantprogrammet

R

 • Research Training Partnership Programme

  Research Training Partnership Programme

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för samarbete gällande forskarutbildning med lärosäten i de länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

  Vad kan man göra?

  Programmet syftar till att med hjälp av gemensamma forskarutbildningsprojekt skapa förutsättningar för att bygga upp forskarutbildningskapacitet i länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

  Läs mer om Research Training Partnership Programme

S

 • Samarbete EU-tredje land

  Samarbete EU-tredje land

  För vem?

  Universitet och högskolor kan söka medel för samarbets- och utbytesprojekt. Undantaget är ASEM-DUO där det kan vara möjligt för studenter att söka.

  Vad kan man göra?

  Programmen ger svenska universitet och högskolor möjlighet till samarbetsprojekt och utbyten med så kallat tredje land. Tredje land avser länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer. Samarbetena bygger på större samarbeten mellan lärosäten.

  Ansökningsdatum

  Se under respektive programinformationssida.

  Läs mer om Samarbete EU-tredje land
 • Sidas resestipendium

  Sidas resestipendium

  Vem kan delta?

  Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.

  Vad kan man göra?

  Resestipendiet ger möjlighet till praktik för att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden arbeta inom internationella organisationer med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

  Ansökningsdatum

  Löpande

  Läs mer om Sidas resestipendium
 • Stipendier för avgiftsskyldiga högskolestudenter

  Stipendier för avgiftsskyldiga högskolestudenter

  För vem?

  Lärosäten kan söka medel från stipendieprogrammet, för att sedan fördela stipendierna till studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som Sverige inte har långsiktigt utvecklingsarbete med.

  Vad kan man göra?

  Studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som studerar vid ett svenskt lärosäte kan söka stipendierna för att finansiera sin utbildning i Sverige. Dessa så kallade tredjelandsstudenter ska från och med 2011 betala en avgift för sin högskoleutbildning.

  Sista ansökningsdag 2014

  Beräknas bli kring 1 juni.

  Läs mer om Stipendier för avgiftsskyldiga högskolestudenter
 • Studiebesök

  Studiebesök

  Alla ansökningsomgångar är avslutade.

  Programmet för livslångt lärande, där Studiebesök var en del, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Du tar del av färdiga studiebesök med olika teman där du träffar kollegor och besöker till exempel skolor och andra utbildningsinstitutioner i värdlandet.

  Läs mer om Studiebesök

T

 • Tempus

  Tempus

  Ansökningsomgången är avslutad

  Från och med 2014 finns motsvarande möjligheter inom EU-kommissionens nya program Erasmus+.

  Vad kan man göra?

  Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministrationen eller nationella utbildningsreformer.

  Läs mer om Tempus
 • Tjänstgöring vid internationella organisationer

  Tjänstgöring vid internationella organisationer

  För vem?

  Statstjänstemän med akademisk examen och goda kunskaper i engelska och/eller franska samt några års arbetslivserfarenhet från sitt nuvarande arbetsområde.

  Vad kan man göra?

  Det är möjligt att under ett antal månader praktisera vid Unesco, Europarådet och OECD.

  Ansökningsdatum

  Löpande

  Läs mer om Tjänstgöring vid internationella organisationer

U