Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus Mundus

Alla ansökningsomgångar är avslutade.

Från och med 2014 ingår de möjligheter som rymdes inom Erasmus Mundus i EU-kommissionens nya program för samarbete inom utbildningsområdet Erasmus+.

2013 var sista året att söka Erasmus Mundus. Programmet ingår från och med 2014 i EU-kommissionens nya program Erasmus+.

Gemensamma program, partnerskap och främjande av högre utbildning 

Erasmus Mundus var ett EU-finansierat program bestående av tre delar, så kallade Actions/insatser, som bedrivs i konsortier av lärosäten:

  • Gemensamma program - Action 1 
  • Partnerskap - Action 2 
  • Främjande av europeisk högre utbildning - Action 3 

Gemensamma program - Action 1

2012 var sista ansökningsomgången för lärosäten att söka inom Action 1. Studenter och personal kan dock fortfarande ansöka om att delta i pågående kurser.

Insats 1 utgörs av gemensamma europeiska master- och forskarutbildningsprogram (EMMC och EMJD) inom ett konsortium bestående av lärosäten från minst tre europeiska länder.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Insatsen finansierar master- och forskarutbildningsprogram av hög kvalitet genom att ge stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.

Partnerskap - Action 2

Insats 2, tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i utpekade regioner och länder.

Denna insats riktar särskild uppmärksamhet mot socialt och politiskt utsatta befolkningsgrupper. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Partnerskapet kan omfatta upp till 20 partners.

Insatsen stödjer partnerskapens administration och finansierar stipendier till europeiska och utomeuropeiska studenter för studier på hela eller delar av utbildningsprogram, samt stipendier för lärare och forskare.

Främjande av europeisk högre utbildning - Action 3

Denna insats ger stöd till transnationella initiativ, studier, projekt och andra verksamheter som syftar till att göra europeisk högre utbildning mer attraktiv på global nivå. Nyckelprocesserna i insats 3 består av:

  • Främja och öka medvetenheten om den europeiska högre utbildningen
  • Sprida resultat från program och sprida goda exempel
  • Utnyttja och integrera dessa resultat på institutions- och individnivå

På Europeiska kommissionens webbplats finns information om programmet och ansökan.

Erasmus Mundus-projekt i Europa

På Europeiska kommissionens genomförandeorgan Education Audiovisual and Culture Executive Agencys (EACEA) webbplats finns listor över alla pågående Erasmus Mundus-projekt i Europa.

Anmälnings- och studieavgifter för tredjelandsmedborgare

Regeringen har 2011 tagit beslut om anmälnings- och studieavgifter för tredjelandsmedborgare inom ramen för Erasmus Mundus. Beslutet innebär i korthet att

  • konsortieavtal inom Erasmus Mundus som ingåtts innan 1 september 2010 inte behöver omförhandlas för att leva upp till studieavgifterna enligt studieavgiftsförordningen,
  • Erasmus Mundus-studenter undantas från anmälningsavgiften,
  • studieavgiften för studier i Sverige inom konsortieavtal som ingåtts efter 1 september 2010 ska sättas ner till stipendiebeloppen för avgifter inom programmet,
  • tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige inom Erasmus Mundus-avtal som ingåtts efter den 1 september 2010 inte får avräknas mot anslaget för grundutbildning (det så kallade takbeloppet).

Annan möjlighet till samarbete med de nordiska länderna för utveckling av masterprogram

Nordic Master Program, som Nordiska ministerrådet står bakom, är ett projekt som samlar det bästa från de nordiska länderna via en koppling av universitetskurser från minst tre nordiska länder som bildar ett program för elitstudier, som de enskilda länderna inte skulle kunna erbjuda på egen hand.

Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, i Norge ansvarar för programmet. Information om ansökan, programmet med mera finns på SIU:s webbplats, se länk till höger.