Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Högre utbildning

För vem?

Lärosäten i Norden och Baltikum kan söka. Även andra institutioner och organisationer verksamma inom högre utbildning, eller som har professionella intressen inom högre utbildning, från offentlig och privat sektor samt från den så kallade tredje sektorn (NGO - Non Governmental Organisations) kan söka.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att söka medel för olika former av internationella samarbeten i de nordiska och baltiska länderna. Exempel på samarbeten är student- och lärarutbyten och utveckling av gemensamma studieprogram eller kurser.

Sista ansökningsdag 2015

har passerat. Nästa omgång beräknas öppna kring årsskiftet.

Nordplus Högre utbildning bygger på att skapa nätverkssamarbeten, för utbyte och spridning av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. För nätverk och partnerskap krävs det minst tre institutioner från tre olika deltagarländer.

Vad det ska leda till

Förutom de övergripanda målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus Högre utbildning följande specifika mål:

 • att knyta samman lärosäten för högre utbildning, både privata och offentliga, som erbjuder erkända kvalifikationer på tertiär nivå i de deltagande länderna, skapa nätverk för utbyte och spridning av erfarenheter, god praxis och innovativa resultat
 • att bidra till samarbete mellan lärosäten inom högre utbildning och andra institutioner och organisationer verksamma inom högre utbildning eller som har professionella intressen inom högre utbildning
 • att bidra till samarbete mellan lärosäten inom högre utbildning och arbetslivet

Vad du kan söka och för vad

Du kan söka medel genom programmet Nordplus Högre utbildning för att genomföra aktiviteter inom följande områden:

 • Mobilitet: studentmobilitet, lärarmobilitet, expressmobilitet (kortare studentmobilitet från en vecka till en månad)
 • Nätverk: etablering och utveckling av nätverk
 • Projekt: intensivkurser, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt inom högre utbildning inkluderande utveckling av läroplaner

Kontaktseminarium för kontakt med möjliga partners

Ett kontaktseminarium är en väg för skolor, institutioner, organisationer och företag att finna möjliga projektpartners. Information om kontaktseminarium finns på sidan Nordplus kontaktseminarium.

Mer information om Nordplus Högre utbildning

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet, nordplusonline.org.

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2016

 • Stärka och utveckla det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och bidra till att etablera en nordisk baltisk utbildningsregion.
 • Stödja, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer inom utbildningen genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • Bidra till utveckling av kvalitet och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom samarbete inom utbildningsområdet, samt samarbete med näringslivet genom utvecklingsprojekt, utbyten och byggande av nätverk.
 • Främja nordiska språk och nordisk kultur, samt ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan nordiska och baltiska länder.
 • Stärka språkförståelsen, särskilt hos barn och ungdomar, av nordiska språk, primärt av danska, svenska och norska.
 • Stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.

Fler program inom Nordplus

Länkar till de övriga programmmen inom Nordplus ramprogram hittar du till höger (Nordplus Horisontal, Nordplus Junior, Nordplus Nordiska språk, Nordplus Vuxen).

Andra möjligheter till samarbete

Utveckling av masterprogram

Nordic Master Programme, som Nordiska ministerrådet står bakom, är ett projekt som samlar det bästa från länderna via en koppling av universitetskurser från minst tre nordiska länder som bildar ett program för elitstudier, som de enskilda länderna inte skulle kunna erbjuda på egen hand.

Mer information om ansökan, programmet med mera finns på Senter for internasjonalisering av utdannings, SIU, webbplats, se länk till höger.

Samarbete Norden-Ryssland

Nordiska mininsterrådets The Nordic-Russian Cooperation Programme möjliggör samarbete mellan de nordiska länderna och Ryssland. Genom personal- och studentutbyten, nätverk, utveckling av kurser och program, gemensamma forskningsprojekt och främjande av innovation ska det långsiktiga samarbetet inom utbildning och forskning stärkas. De baltiska länderna kan inte delta.

Mer information om ansökan, programmet med mera finns på Senter for internasjonalisering av utdannings, SIU, webbplats, se länken The Nordic-Russian Cooperation Programme till höger.

Se även utlysningen, Call for proposals The Nordic-Russian Cooperaton Programme, samt programinformationen under relaterade dokument till höger.