Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Tempus

Alla ansökningsomgångar är avslutade.

Från och med 2014 finns motsvarande möjligheter inom EU-kommissionens nya program Erasmus+.

2013 var sista året att söka Tempus. Från och med 2014 finns motsvarande möjligheter inom EU-kommissionens nya program Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad.

Om Tempus

Lärosäten kunde söka medel för samarbete med partnerländer i Oberoende staters samvälde (OSS), västra Balkan samt i en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Tempus ska stödja moderniseringen av den högre utbildningen i partnerländerna och bidra till en demokratisk utveckling.

Deltagarna engageras i projekt för att till exempel utveckla kurser och institutioner. Det senare kan ske genom att tjänstemän inom offentlig sektor eller näringslivet i partnerländerna utbildas genom kurser på lärosäten.

Projekten kan även inriktas på att utveckla högskoleadministrationen eller på nationella utbildningsreformer.

Två typer av samarbeten

Lärosäten som är intresserad av att delta i ett Tempusprojekt kan välja mellan två former av samarbeten som finansieras genom återkommande utlysningar:

 • Gemensamma projekt
 • Strukturella åtgärder

Ambitionen att få med partnerländerna i den process för ökad konvergens som sker i EU utifrån Lissabonagendan och Bolognaprocessen har blivit allt tydligare i utvecklingen av Tempusprogrammet, liksom att projektsamarbetena ska omfatta flera partnerländer i större projekt.

Gemensamma projekt

Gemensamma projekt (Joint Projects, JP) genomförs på institutionell nivå och kan ha följande målsättningar:

 • Kursutveckling: Deltagarna samarbetar kring att utveckla nya kurser eller modernisera och omstrukturera befintliga kurser. Ökad lärarkompetens är ett viktigt inslag. Kursutvecklingsprojekt kan syfta till att utveckla studieprogram som leder till dubbla eller gemensamma examina. Ett kursutvecklingsprojekt skulle kunna handla om att utveckla en magisterkurs inom sjuksköterskeutbildningen vid minst tre universitet i Ryssland.
 • Reformer av styrelsesätt på lärosäten: Projekt inom detta område ska vara inriktade på modernisering av lärosätenas styrelsesätt, organisation och administration. Projekten kan också gälla organisationer med koppling till lärosäten, så som studentorganisationer. Att främja kvalitetssäkring, i syfte att utveckla metoder som kan underlätta jämförelser mellan styrelsesätt på olika lärosäten, är en annan målsättning.
 • Högre utbildning och samhället: Genom projekt inom detta område ska lärosätenas roll i samhället stärkas. Lärosätena ska bidra till att främja livslångt lärande, genom att utgå från sin roll som specialister inom utbildning. Projekten ska även medverka till att stärka kontakten mellan lärosäten och näringslivet.

Strukturella åtgärder

Strukturella åtgärder (Structural Measures, SM) genomförs på nationell nivå och ska bidra till förändringar inom de systemen för högre utbildning i partnerländerna. De kan liksom Gemensamma projekt omfatta ett eller flera av Tempus partnerländer.

Strukturella åtgärder ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning på nationell nivå i partnerländerna. De övergripande målsättningar som gäller för Gemensamma projekt, gäller även för Strukturella åtgärder.

Tänkbara samarbetsområden är

 • utveckling av nationella kriterier för kvalitetssäkring
 • tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter

Projektaktiviteterna kan till exempel omfatta utredningar, utbildning, nationella, regionala och tematiska konferenser och seminarier samt informationsspridning.

Länder som kan delta

Tempus omfattar ett antal länder i östra Europa, Nordafrika och Mellanöstern, på västra Balkan och i Centralasien.

Projektform

Gemensamma projekt pågår i högst tre år och kan rikta sig till ett eller flera partnerländer. Nationella projekt riktar sig till ett partnerland och fokuserar på nationella prioriteringar. Även Strukturella åtgärder kan pågå i högst tre år.

Länder som kan delta i Tempussamarbete

EU:s 27 medlemsstater kan delta i Tempusarbetet. Turkiet, Kroatien och Makedonien samt EFTA-länderna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kan delta utan Tempusfinansiering. Partnerländerna inom Tempus delas in i tre grupper:

 1. Länder i Nordafrika, Mellanöstern och forna Sovjetunionen:
  Algeriet, Egypten, Marocko, Tunisien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Palestinska myndigheten, Syrien, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
 2. Centralasien: Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan och Kirgizistan
 3. Västra Balkan: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro och Serbien.

 

Logotyp Tempus med EU-flagga