Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Programmet för livslångt lärande

Logotyp Programmet för livslångt lärande

- EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa som ger möjligheter till europeiskt utbyte och utveckling för utbildningssektorn.

2013 var sista året att söka inom programmet. Programmet för livslångt lärande, LLP, avslutas och ersätts från och med 2014 med EU-kommissionens nya program Erasmus+.

Programmet för livslångt lärande består av delprogrammen

  • Comenius (för förskola, grundskola, gymnasium)
  • Erasmus (för högre utbildning, påbyggnadsutbildning)
  • Grundtvig (för vuxenutbildning)
  • Leonardo da Vinci (för grundläggande och fortsatt yrkesutbildning)
  • Studiebesöksprogrammet (alla utbildningssektorer)

Inom Comenius, Erasmus, Grundtvig och Leonardo da Vinci finns vissa delprogram som är så kallade centraliserade. Dessa administreras av kommissionens genomförandeorgan Education Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, och alltså inte av oss.

Förutom delprogrammen finns de transversala programmen som handlar om policyutveckling, språkinlärning, IT och spridning av resultat. Samt Jean Monnet-programmet, vilket ska främja kunskap om europeisk integration och riktar sig till verksamma inom högre utbildning. Även dessa administreras av EACEA.

Dokument som hör till programmet

De dokument, utlysningen, som behövs inför ansökan till delprogrammen inom Comenius, Erasmus, Grundtvig och Leoanardo da Vinci med flera program tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

  • Call for proposals (utlysning - inbjudan att söka), innehåller syfte, vilka länder som kan delta och ansökningsdatum för Programmet för livslångt lärande.
  • Strategic priorities (strategiska prioriteringar), innehåller bakgrund, mål, villkor och prioriteringar inom delprogrammen.
  • Guide General provisions (handbok - allmänna bestämmelser), en översikt av programdelarna, ansökningsförfarandet, finansiella bestämmelser och bidragsnivåer, spridning och användning av resultat.
  • Guide Sub-Programmes and Actions (handbok - program och programdelar), information om programdelarna, syften, vilka som kan delta, typ av aktiviteter.
  • Guide Explanations by action (EU-kommissionens informationsblad om programdelarna), information om varje programdel.

Länder som deltar i programmet

De 27 medlemsstaterna i EU, EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt Turkiet, Kroatien och Schweiz deltar i programmet.